SKA:s platser

År 2012 kom SKA-organisationens medlemmar överens om att teleskopet Square Kilometre Array skulle finnas på två platser, samt att dess huvudkontor skulle ligga på en tredje plats.

SKA-teleskopets kärna kommer att placeras i Australien och Sydafrika, medan huvudkontoret för SKA-organisation ligger i Storbritannien.

RSA-AUS-flags

Beslutet att teleskopen skulle placeras på två platser (länk till pdf-dokument) följde efter noggrann övervägning av projektets vetenskapliga mål, dess industriella mål och lämplighet vad gäller placering, lokala förhållanden, samt ekonomiska aspekter och platsernas infrastruktur.

Se medlemmarnas uttalande vid telekonferensen den 14 november 2012.

Se medlemmarnas uttalande vid mötet den 25 maj 2012.

 

Varför valdes två platser för SKA-teleskopet?

De flesta av de radioteleskop som utgör SKA kommer att ligga vid de två huvudplatserna. Vad gäller den afrikanska delen av SKA kommer länder över hela kontinenten också att ingå i den jättelika globala uppställning av radioteleskop som tillsammans utgör SKA.

Att valet föll på två huvudplatser för teleskopen berodde till största del på vetenskapliga och strategiska skäl, men även därför att de gav ett perfekt sätt att bygga på redan befintlig forskningsinfrastruktur.

Kriterierna bakom valet

Nedan följer några av kriterierna som togs i beaktning i valet av plats för SKA.

  • Störningar vid radiofrekvenser från mobiltelefoner, tv-apparater och andra elektrisk utrustning.
  • Egenskaper hos jonosfären (den övre delen av jordens atmosfär) och troposfären (den nedre delen av jordens atmosfär).
  • Platsernas fysiska egenskaper, bland dem klimat och temperaturer under markytan.
  • Möjligheter till uppkoppling trots teleskopets gigantiska omfång samt kopplingar till kommunikationsnät för spridning av mätdata som SKA producerar.
  • Infrastrukturskostnader, bland annat kraftförsörjning och -distribution.
  • Kostnader för drift och underhåll.
  • Hållbarheten under lång tid av platserna med minimala störningar vid radiofrekvenser.

Så valdes platserna för SKA

SKA:s internationella styrelse (ISSC) efterlyste tidiga utredningar om möjliga platser för SKA och fick under 2003 och 2004 sex svar från världens radioastronomer. Efter att svaren utvärderats av en särskild arbetsgrupp (Site Evaluation Working Group; SEWG) godkände styrelsen fem länder som möjliga platser för SKA: Argentina, Australien, Kina, Sydafrika och USA. Senare drog USA tillbaka sitt förslag och fyra länder återstod som konkurrenter.

På uppdrag av SKA:s projektkontor ISPO genomfördes 2005 kalibreringsmätningar av störande strålning i radiofrekvenser (RFI) vid samtliga fem kandidatplatser av Nederländernas institut för astronomi, (ASTRON). Vid varje plats gjordes dessutom mätningar av störande radiosignaler under ett års tid.

Detaljerade ansökningar togs emot från de fyra kandidatplatserna den 31 december 2005. Efter en tid av utvärdering togs även råd från en oberoende panel, den Internationella rådgivande kommittén för SKA:s placering, med i beräkningen. ISSC beslutade sedan att urvalslistan över godkända platser för SKA skulle utgöras av Australien och södra Afrika.

Till slut fastslogs att båda platser var lika bra. År 2012 fattades följdriktigt beslutet om en delad plats för SKA.

Moderna, storskaliga forskningsprojekt kräver internationellt samarbete, inte bara på grund av ekonomiska aspekter utan även för att säkra vetenskaplig och teknisk expertis. Satsningar som SKA blir möjliga genom gemensam ansträngning och ett gemensamt fokus på en global skala.

SKA-organisationen, med huvudkontor vid Jodrell Bank utanför Manchester, Storbritannien, har det utmanande uppdraget att koordinera relationer mellan de internationella partnerorganisationer och att centralisera projektets ledarskap.

Testning pågår

Inför SKA:s driftsättning under 2020-talet får två anläggningar rollen som föregångare för SKA. Här ska teleskopets teknik testas, och dessa anläggningar kommer i vissa fall att själva bli delar av SKA. Utvecklingen av SKA sker i faser som beskrivs i mer detalj här.

Föregångarteleskopet MeerKAT, som ligger Sydafrika, kommer att bli en del av SKA:s Fas 1. Föregångarteleskopet ASKAP i Australien används som en testanläggning för lovande ny teknik. Under det närmaste decenniet kommer dessa två anläggningar ge forskare ovärderliga mätningar som kommer att förbättra både SKA:s forskning, utveckling och byggandet vid dessa platser.

Tabellen nedan visar upp faserna i bygget av SKA, hur många teleskop som sätts ut och på vilka platser.

 

Typ Fas 1   Fas 2  
  Antal antenner Plats Antal antenner Plats
Paraboler ca 200 (inklusive 64 MeerKAT-paraboler) Afrika ca 2000 Afrika
36 ASKAP-paraboler Australien
Antennmattor för låga frekvenser (LFAA) ca 130 000 Australien uppemot 1 000 000 Australien
Antennmattor för mellanfrekvenser 250 Afrika

Not: SKA:s fas 2 är beroende av att komponenterna i fas 1 vid båda platser uppnår tillräcklig teknisk prestanda.

På sidan med dokumentation om platserna hittar du många av de forskningsartiklarna som publicerades under förstudierna som ledde till beslutet om en delad plats för SKA.

Relaterade sidor